Yrkesskadeforsikring

Alle foretak med ansatte, er pliktig å tegne yrkesskadeforsikring. I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal denne dekke skader påført ansatte i arbeidstid, på arbeidssted og i arbeidsgivers tjeneste. Kunstnerforsikringen tilbyr gunstige løsninger.

yrkesskade.jpg

Kunstnerforsikringen tilbyr frivillig yrkesskadeforsikring for frilansere/selvstendig næringsdrivende.                           

For å få en like komplett løsning som ansatte, må folketrygdens ordning med frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende kjøpes i tillegg. Du kan lese mer om dette lengre ned på siden.                       

Er du ansatt i ditt eget AS eller har ansatte er du pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring.                       

I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal forsikringen dekke skader påført forsikrede i arbeidstid, på arbeidssted og i arbeidsgivers tjeneste. Yrkesskadedekningen vil i praksis gjelde der arbeidet til enhver tid utføres.                                

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger:                              

Påførte merutgifter                          

Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av folketrygden, erstattes individuelt, f.eks fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner og ødelagte klær.                        

Fremtidige merutgifter                                

Dersom skaden eller sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke slike utgifter.                       

Inntektstap

Det gis erstatning fram til endelig oppgjør for skaden/sykdommen finner sted dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en attføringsperiode.                             

Tap av fremtidig inntekt

Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig svekket ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg.                           

Menerstatning

Menerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 % og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg.                       

Dødsfallerstatning

Ektefelle/samboer til ansatte som dør, har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15 G. Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger.

Slik blir erstatningen:                        

Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom
Menerstatning Forsikrede 4,5 G 4,5 G
Ervervserstatning Forsikrede 22-30 G 22,30 G
Dødsfallerstatning Ektefelle/ samboer 15,5 G 15,5 G
Dødsfallerstatning Barn 6,5 G 6,5 G


G er grunnbeløpet i folketrygden. Beløpet reguleres hvert år. Per nå er 1 G = Kr 124 028

Ved død utbetales inntil 15 G. Erstatning utbetales til gjenlevende ektefelle eller samboer, aldersnedtrappet fra 46 år. Erstatning til barn avhenger av barnets alder. Erstatningen varierer fra 6,5 G for barn under 1 år til 1 G for barn under 20 år. Begravelsesbidrag utbetales med 0,5 G.

Unntak

Forsikringen dekker ikke: 

  • Belastningslidelser/slitasje                        
  • Invaliditetsgrader under 15 %                               

Frivillig trygd fra NAV

For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade bør du i tillegg til yrkesskadeforsikringen vurdere Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV. Særytelsene i frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom. 

I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeidsavklaringspenger ned til 30 % reduksjon av arbeidsevnen, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene.                               

Frivillig yrkesskadetrygd er kun aktuelt for frilansere/selvstendig næringsdrivende.                               

Prisen er 0,4 % av pensjonsgivende inntekt per år.                        

Pris

Kunstnerforsikringens pris på yrkeskadeforsikring avhenger av yrkeskategori:

Yrke Pris
Tekstforfatter, komponist, grafisk designer, andre kontoryrker Kr 1 001
Billedkunstner, kunsthåndverker, fotograf, musiker, sanger, skuespiller, scenograf, regissør, andre yrker knyttet til produksjon av film og forestillinger  Kr 2 980
Dansere og andre yrker med fysisk utøvelse av kunst   Kr 4 308
Stuntmann/person Pris ved forespørsel

 

Frivillig yrkesskadetrygd i NAV

For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade, bør du i tillegg til yrkesskadeforsikringen vurdere Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV.

Frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom.

I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeidsavklaringspenger ned til 30 % reduksjon i arbeidsevne, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %.

Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4 % av pensjonsgivende inntekt per år.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene.

Frivillig yrkesskadetrygd er aktuelt for selvstendig næringsdrivende. Dersom du er ansatt – også i eget AS – trenger du ikke kjøpe egen yrkesskadeforsikring eller frivillig yrkesskadetrygd. Men ditt AS – som arbeidsgiver – må da kjøpe yrkesskadeforsikring for ansatte.

nav-logo-hvit.jpg

Spørsmål og svar